Dziś jest: wtorek, 16-07-2024, Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Do zakończenia roku
szkolnego pozostało:
Biuletyn Informacji Publicznej XML

Aktualności

E-dziennik.jpeg

Szkolne koło wolontariatu.png

Blog Anioły ze szkoły

Zastępstwa.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 29
W tym miesiącu: 7639
Wszystkich odwiedzin: 3089424
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Kryteria ocen z zachowania

 

ŚRÓDROCZNA I ROCZNA OCENA Z ZACHOWANIA UWZGLĘDNIA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • wywiązywanie się z obowiązków w szkole,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkolne,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.

ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANA USTALA SIĘ WEDŁUG SKALI:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne 

Każdy uczeń otrzymuje jako zachowanie wyjściowe
DOBRE - 50 pkt (na początek każdego semestru).
W ciągu całego roku uczniowie zbierają punkty
dodatnie i ujemne, według przyjętej skali.

PUNKTY DODATNIE:

1. KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE:

a) Konkurst przedmiotowe

b) Konkursy Artystyczne i zawody sportowe

 • szkolne:
  1-3 konkursów - 1pkt
  4-6 konkursów - 2pkt
  7 i więcej konkursów - 3pkt
  rejonowe - 3pkt
  wojewódzkie - 5pkt
  szkolne:
  1-3 konkursów - 1pkt
  4-6 konkursów - 2pkt
  7 i więcej konkursów - 3pkt
 • gminne / powiatowe - 3pkt
 • wojewódzkie - 5pkt

2. PRACA NA RZECZ SZKOŁY:

a) Właczenie się do organizacji imprez klasowych

b) Udział w imprezach szkolnych
(Przez udział w imprezach rozumiemy udział w Festynie Rodzinnym, występach w GOK-u, wystepach w Domu Opieki Społecznej)

c) Udział i przygotowanie imprez pozaszkolnych

d) Opracowanie gazetki szkolnej i klasowej

e) Opracowanie artykułów do gazetki szkolnej
("KURIER JEDYNKI", "UCZNIAKI")

 • 1-3 imprez - 1pkt
  4 i więcej - 2pkt1-2 imprez - 1pkt
  2-4 imprez - 2pkt
  powyżej 4 - 3pkt1-2 imprez - 1pkt
  3 i więcej - 4pktzawsze - 3pkt
  często - 2pkt
  rzadko - 1pktartykuły do gazetek szkolnych - 3-5pkt kazdorazowo

3. PRACA NA RZECZ INNYCH:

(Przez pracę na rzecz innych rozumiemy: pomoc kolezeńską, pracę na rzecz szkoły (noszenie ławek, sprzętu muzycznego, przygotowanie rekwizytów na imprezy, pełnienie funkcji pomocniczej w imprezie, itp.)

 • zawsze - 5 pkt
  często - 3 pkt
  rzadko - 1 pkt

4. FREKWENCJE:

(Uczeń, który ma wszystkie godz. usprawiedliwione ma 100% frekwencję)

 • 100% frekwencja - 10pkt
  Udział uczniów w zajeciach dodatkowych, wybranych przez ucznia (koła zainteresowań, zajecia wyrównawcze, udział w zajęciach pozalekcyjnych) - 5pkt

5. WYSOKA KULTURA OSOBISTA:

 • Wysoka kultura osobista - 10pkt

 

PUNKTY UJEMNE:

1. SPÓŹNIENIA ODNOTOWANE W DZIENNIKU, WYNIKAJACE Z WINY UCZNIA:

 • 1-3 spóźnień - 1 pkt
  4-7 spóźnień - 2 pkt
  8 i więcej - 4 pkt
  Od 9 spóźnień odejmowany jest dodatkowy punkt - 4pkt+1pkt

2. NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONE:

 • 1-3 h - 1 pkt
  4-7 h - 3 pkt
  8-14 h - 5 pkt
  15-30 h - 8 pkt 
  Powyżej 30 h - 10pkt
  Za każdą kolejną godzinę nieusprawiedliwioną odejmuje się 1pkt (31 godzin nieusprawiedliwionych 10pkt+1)

3. WULGARNE SŁOWNICTWO:

 • zawsze - 6 pkt
  często - 4 pkt
  rzadko - 2 pkt

4. ŁAMANIE REGULAMINU SZKOLNEGO:

 • Niezmienianie obuwia: zawsze - 3 pkt, często - 2 pkt, rzadko - 1pkt
  Uporczywe nie reagowanie na uwagi nauczyciela - 1 pkt za każdą uwagę negatywną
  Niszczenie sprzętu szkolnego - 2-10 pkt
  Palenie papierosów - 2-10 pkt
  Zaśmiecanie szkoły - 2-5 pkt
  Niszczenie roślin w szkole - 2-5 pkt
  Samowolne wychodzenie poza teren szkoły - 2-10 pkt
  Bójka - 5-20 pkt
  Picie alkoholu - 5-20 pkt
  Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek - 3 pkt
  Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły - 5 pkt

5. ZDARZENIA TAKIE JAK:

 • Kradzież - 15 pkt
  Wyłudzanie pieniędzy - 15 pkt
  Podrabianie podpisów - 15 pkt
  Rozboje - 15 pkt
  Włamanie - 15 pkt
  Wejście w konflikt z prawem - 15 pkt (zdażenie to jednocześnie uniemożliwia uczniowi uzyskanie oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej)

 

ROCZNĄ I ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANIA USTALA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ SKALI:

 • ZACHOWANIE WZOROWE - powyżej 80 pkt
 • BARDZO DOBRE - 79-64 pkt
 • DOBRE - 63-50 pkt
 • POPRAWNE - 49-35 pkt
 • NIEODPOWIEDNIE - 34-19 pkt
 • NAGANNE - 19-0 pkt 


 

 • Uchwalona przez radę pedagogiczną ocena z zachowania ma wpływ na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły jedynie w przypadku gdy jest to kolejna ocena naganna tego ucznia . ( Przy drugiej ocenie nagannej na promocję ucznia może zezwolić rada pedagogiczna, przy trzeciej ocenie nagannej uczeń musi pozostać w tej samej klasie ) 


  UWAGI :


  1. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu lub zawodów sportowych zobowiązany jest przedstawić listę uczestników i finalistów konkursu do wglądu w pokoju nauczycielskim. 
  2. Punkty przyznawane są pod koniec semestru. 
  3. O propozycji oceny zachowania wychowawca informuje uczniów i pozostałych nauczycieli na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.


  Procedura odwołania od oceny zachowania: 


  1). Rodzice zobowiązani są do współpracy z wychowawcą klasy w sprawach wychowawczych. 
  2). Wychowawca na pierwszym spotkaniu informuje rodziców, że ocena zachowania jest składową oceny wychowawcy, uczniów, rady pedagogicznej i samooceny ucznia. 
  3). Wychowawca zobowiązany jest także do poinformowania, że jego ocena jest sumą punktów dodatnich i ujemnych przyznawanych za pozytywne lub negatywne zachowanie ucznia w semestrze zgodnie ze szczegółowym regulaminem oceniania zachowania w PSP nr 1 w Dobrzeniu Wielkim. 
  4). Na ostatnim w danym semestrze spotkaniu z rodzicami, rodzic ma prawo być poinformowany o zastrzeżeniach do zachowania swego dziecka oraz proponowanej przez wychowawcę ocenie zachowania. 
  5). Jeżeli rodzic nie zgadza się z proponowaną oceną, ma prawo na piśmie przedstawić swoje argumenty dyrektorowi szkoły a następnie odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez wychowawcę. 
  6). Dyrektor w przypadku odwołania rodzica od oceny zachowania powołuje komisję w składzie: 
  - dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący 
  - wychowawca klasy, 
  - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie, 
  - pedagog, 
  - przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
  - przedstawiciel rady rodziców 
  7). Komisja w wyżej wymienionym składzie po zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją wychowawcy klasy w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala semestralną lub roczną ocenę zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
  8). Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny zachowania. 
  9). Ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.